Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora

Joviša Žunić, naučni savetnik, Matematički institut SANU
Božo Drašković, redovni profesor, Institut ekonomskih nauka
Stanislava Gorjanović, viši naučni saradnik, Institut za opštu i fizičku hemiju
Vesna Đorđević, naučni saradnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa
Jovica Stanišić, diplomirani pravnik, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina
Željko Dželetović, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Sofija Necin, diplomirani pravnik, Institut Rt - rk
 
Predsednik Nadzornog odbora: Željko Dželetović
Cancel