Početak

Zajednica instituta Srbije osnovana je 1990. godine, kao sledbenik Stalne konferencije naučnoistraživačkih organizacija obrazovane 1977. godine. Zajednica danas, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, ima veoma važnu ulogu u nauci, kao jedno od tela koja obezbeđuju kvalitet naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti. Zajednica u svom članstvu ima 66 akreditovanih naučnih i istraživačko – razvojnih instituta udruženih, u skladu sa Zakonom, radi ostvarivanja zajedničkih interesa i naučnoistraživačke saradnje, usklađivanja nabavke i korišćenja naučnoistraživačke opreme i laboratorijskog prostora, nabavke i korišćenja naučnih publikacija, međusobnog povezivanja i saradnje sa odgovarajućim oblicima udruživanja u oblasti visokog obrazovanja, razvijanja međunarodne saradnje, negovanja naučne kritike i vrednovanja sopstvenog naučnoistraživačkog rada, a koje cilјeve Zajednica ostvaruje različitim aktivnostima. Takođe, na predlog Zajednice, bira se deo članova drugih najbitnijih tela u nauci: Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, Komisije za sticanje naučnih zvanja i Odbora za etiku u nauci.

 

Cancel