Arhiva vesti

Novi konkursni period - pitanja i odgovori

PITANJE:
Sta se podrazumeva pod (obaveznim) attach na svakoj strani formulara prijave projekta na engleskom jeziku?

ODGOVOR:
Prema informacijama koje smo dobili iz Ministarstva, attachmenti nisu obavezni, nego su tu ukoliko ne zelite da popunjavate tekst direktno u aplikaciji, vec na odgovore na pitanja iz aplikacije zelite da prilozite kao attachment. Jedini obavezni attachment uz formulare na engleskom jeziku je Oprema.

----------------------------------------

PITANJE: U periodu od 2005 do 2007 godine, istrazivacima je bilo dozvoljeno
angazovanje na projektima MNTR do ukupno 18 meseci na projektima OI i TR.
Kako ce se ocenjivati postignuti rezultati s obzirom da su istrazivaci
ucestvovali u obe oblasti?

ODGOVOR:Istrazivac koji se prijavio na III projekat, a u prethodnom periodu je ucestvovao i na OI i na TR projektu, moze da izabere povoljniju varijantu za rangiranje. Mogu da se koriste rezultati formirani na osnovu TR rezultata ako je istrazivac na III, ali ukoliko je u OI – mora da se boduje prema rezultatima i pravilima za OI.
----------------------------------------

PITANJE: Kako se unose saradnici koji nisu zaposleni u NIO?

ODGOVOR:Unose se kao spoljni saradnici, tako sto cete NIO koji je koordinator istrazivanja uneti kao NIO pored imena takvog istrazivaca, a u polju zvanje cete navesti »spoljni saradnik«.
----------------------------------------

PITANJE: Posto istrazivaci rodjeni 1980. godine i kasnije zadovoljavaju oba kriterijuma predvidjena za mlade istrazivace, da li i oni mogu da biraju 3 najpovoljnije godine koje im se posle normalizuju na 5?

ODGOVOR: Mogu da izaberu tri najpovoljnije godine, koje Ministarstvo zatim normira na pet godina, naravno, pod uslovom da zele da se boduju.

----------------------------------------

PITANJE: Na koji nacin treba dostaviti dokaze za kvalitativne kriterijume po clanu 21.? Da li dokaze treba dostaviti i u elektronskoj formi i u stampanoj verziji? Da li se ima u vidu da bi to bio veliki broj pojedinacnih fajlova, i na eventualne teskoce pri ataciranju?

ODGOVOR: Dokaze treba dostaviti i u elektronskoj formi i u stampanoj verziji.
----------------------------------------

PITANJE: Kako dokazati ucesce u medjunarodnoj saradnji za one koji nisu rukovodioci projekata i kako uopste dokazati to ucesce? Ukoliko veci broj istrazivaca ucestvuje na istom medjunarodnom projektu, da li treba da uz svako ime pojedinacno ide i dokaz?

ODGOVOR:Unecete u okviru excel fajla ili u okviru apliakcije za popunjavanje referenci (za drustvene i humanisitcke nauke i tehnoloski razvoj), a Sektor za osnovna istrazivanja ce da uradi proveru podataka sa Sektorom za medjunarodnu saradnju.
----------------------------------------

PITANJE: Kakva je tacno situacija sa radovima iz 2010. godine koji imaju DOI brojeve?
Koji radovi se priznaju i do kada ih treba dostaviti?

ODGOVOR: Radovi sa DOI brojevima ce se priznavati ukoliko dobiju DOI broj do 12. jula 2010. godine.
----------------------------------------

PITANJE: Da li je moguce da se evidencija postojece opreme prikaze objedinjeno za odredjenu instituciju uz propratno pismo da se navedena oprema koristi za potrebe svih laboratorija i da ce, prema tome, biti na raspolaganju saradnicima ukljucenim na bilo koji od predlozenih projekata?

ODGOVOR:Evidencija postojece opreme mora da se prikaze prema projektu. Za ostala pitanja videti sa drzavnim sekretarom prof. Milosem Nedeljkovicem.
----------------------------------------

PITANJE: Na sta se odnose brojevi 1, 2, 3, 4… koji oznacavaju kolone u formularu za opremu? Da li na komade opreme ili na godine?

ODGOVOR: Brojevi 1, 2, 3, 4 odnose se na NIO i na tipove opreme. Npr. izabracete iz padajuceg menija NIO, pa cete uneti sve sto pripada istom tipu opreme, a u slucaju da imate vise razlicitih tipova opreme, unosicete svaku kolonu za svaki od tih tipova, ali opet po NIO.
----------------------------------------

PITANJE: Jedino je za adaptaciju prostora za rad opreme trazen iznos u evrima. Da li se i ostali iznosi (troskovi nabavke i troskovi rada na godisnjem nivou) daju u evrima ili u dinarima?

ODGOVOR: Unosite sve u evrima.
----------------------------------------

PITANJE: Predvidjeno je da se daju troskovi rada na godisnjem nivou. Da li se negde daje ukupan iznos za sve cetiri godine trajanja projekta? (Ovo se odnosi i na postojecu i na predvidjenu opremu.)

ODGOVOR: U formularu za prjavu projekata ya sve tri oblasti - treba uneti projekciju ukupne vrednosti projekta za cetiri godine. Npr. u formularu za OI to se nalazi na strani 8, pitanje 21.
----------------------------------------

PITANJE: Da li pitanja « Da li se planira etaloniranje opreme i njeno ukljucenje u neke akreditovane aktivnosti istrazivacke jedinice « i « Projekti MNTR i drugi u kojima se planira koriscenje opreme « za postojecu opremu mozda treba da budu u proslom vremenu, kao sto je to u Aktu o izboru, vrednovanju i finansiranja programa OI, TR i III (da li se pitanja odnose na vec uradjeno ili na ono sto je planirano za buducnost)?

ODGOVOR: Prema Aktu o izboru, vrednovanju i finansiranju programa OI, TR i III.
----------------------------------------

PITANJE: U delu formulara za troskove nabavke planirane opreme kao jedna stavka za izvor finansiranja data je pozicija MNTR-NIP. To se razlikuje od Akta o izboru, vrednovanju i finansiranja programa OI, TR i III, gde ta stavka glasi MNTR-krediti i donacije. sta je ispravno?

ODGOVOR: Prema Aktu o izboru, vrednovanju i finansiranju programa OI, TR i III.
----------------------------------------

PITANJE: Na sta se odnose brojevi 1, 2, 3, 4… koji oznacavaju kolone u formularu za DMT 1 (rezija)? Da li na mesece, na godine ili na realizatore istrazivanja?

ODGOVOR: Brojevi 1, 2, 3, 4 odnose se na NIO odnosno realizatore istrazivanja.
----------------------------------------

PITANJE: Rezijski troskovi su se do sada razlikovali kod fakulteta i instituta. Ako projekt ima i fakultete i institute kao realizatore istrazivanja, kako prikazati stavku “po istrazivasu”? Da li za svakog realizatora istrazivanja treba napraviti poseban fajl za rezijske troskove?

ODGOVOR: Za svaku NIO iskoristiti po jednu kolonu u okviru istog fajla, a NIO izabrati iz padajuceg menija. Popunjavati po NIO, pa u okviru toga uraditi procenu po istrazivacu i ukupno.
----------------------------------------

PITANJE: Na sta se odnosi stavka “u ukupnom iznosu” sto se tice rezije? Da li je to mesecni nivo za sve istrazivace, godisnji ili cetvorogodisnji nivo za jednog istrazivaca ili sve istrazivace?

ODGOVOR: Prilog 4 za reziju se pravi po istrazivacu i ukupno po NIO za godinu dana.
----------------------------------------

PITANJE: Da li su zaista potrebne fotokopije sadrzaja, predgovora, prve, potkoricne i poslednje strane za radove kategorija M10, M30, M40, M50 I M60? Ako jesu, da li se te publikacije vezuju za ljude ili za projekt (ako ima pet autora na radu i svih pet je angazovano na projektu, da li dostavljati jedan set fotokopija za taj rad ili pet)?

ODGOVOR: Potrebno je dostaviti fotokopije za navedene vrste radova po projektu. Jedan set fotokopija za jedan rad.
----------------------------------------

PITANJE: U aplikaciji za reference ima dosta gresaka u zvanju istrazivaca. Kome se treba obratiti za korekciju ovih podataka i u kojoj formi?

ODGOVOR: Aplikacija za unos referenci nije relevantna sto se tice podataka o zvanjima. Zvanja cete azurirati u okviru aplikacije za prijavu projekta, a Ministarstvo ce podatke povezivati po maticnom broju istrazivaca.
----------------------------------------

PITANJE: Kako se istrazivacima vrednuju / boduju medjunarodno priznate nagrade,
npr. nagrada Francuske akademije nauka PurKwa za naucno opismenjavanje
dece? Nagradu dodeljuje ziri sastavljen od cetiri Nobelovca, predsednika francuske, americke i kineske akademije nauka, kao i veceg broja akademika?

Primedba predsednika- Ovo je partikularno pitanje na temu koju treba generalno resiti a koja se moze formulisati kao: Da li ce se i kako priznavati nagrade koje su indirektno vezane za nauku i naucne rezultate?

ODGOVOR: O vrednovanju ovakvih nagrada odlucivace maticni odbori Ministarstva.
----------------------------------------


PITANJE: Kako da se kategorizuju istrazivaci i da im se odrede plate koje moraju da udju u ukupnu vrednost projekta s obzirom da ce kategorizacija zavisiti od sveobuhvatne rang liste svih istrazivaca u Srbiji za datu oblast? Da li se primenjuju kriterijumi koji su vazili u proteklom projektnom periodu (npr. kategorija A1 u periodu od tri godine 8 ili vise radova od cega 4 iz kategorije R51(M21) ili zbir impakt faktora veci od 11)?

ODGOVOR:Prilikom popunjavanja formulara treba staviti sadasnji nivo plata istrazivaca (koji zavisi od trenutno aktuelne kategorizacije istrazivaca), a Ministarstvo ce samo voditi racuna o visini sredstava za tu namenu u narednom projektnom ciklusu, zavisno od kategorizacije istrazivaca po novim kriterijumima.
----------------------------------------

PITANJE: Da li se u rubriku "Za rad istrazivaca" unosi obracunata bruto zarada sa minulim radom obracunatim po Zakonu o radu?

ODGOVOR:Unosi se kompletna bruto zarada plus minuli rad.
----------------------------------------

PITANJE: Da li se mogu kao ucesnici angazovati saradnici iz Republike Srpske i na koji nacin?

ODGOVOR:Istrazivaci iz Repubike Srpske mogu da se angazuju na projektima s obzirom na sporazum o saradnji koji Republika Srbija ima sa Republikom Srpskom.
----------------------------------------

PITANJE: Da li se istrazivacu koji ima pravo normiranja 3 godine na 5 u tabelu 3 unosi realna vrednost ili normirana sa 5/3 i sta ako istrazivac ima pravo normiranja po dve osnove?

ODGOVOR:Istrazivac ima pravo na normiranje po jednoj osnovi. U tabelu se unosi pravi broj poena, a samo normiranje
ce se izvrsiti u Ministarstvu.

Cancel